Regulamin sprzedaży na odległość w sklepach STANMED24

Strona główna > Regulamin sprzedaży na odległość w sklepach STANMED24

(obowiązujący od dnia 1 stycznia 2024 roku)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania przez Klientów zakupów na odległość sprzętu medycznego będącego w ofercie Sprzedawcy, a w szczególności:
  1. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży na odległość;
  2. zasady korzystania przez Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
  3. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego,
  4. zasady udostępniania przez Klientów ich danych osobowych.
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży detalicznej działający w ramach przedsiębiorstwa Sprzedawcy, aktualna lista Sklepów znajduje się na stronie internetowej: stanmed24.pl
  2. Sprzedawca, Administrator danych – Michał Stanchły prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: StanMed24 Michał Stanchły z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ulicy Św. Pawła 11/236, Adres e-mail: biuro@stanmed24.pl , numer telefonu kontaktowego: 732 668 882,
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Towar – sprzęt medyczny oraz inne towary będące w ofercie handlowej Sprzedawcy;
  7. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia bądź potwierdzeniem złożenia Zamówienia w rozmowie telefonicznej.
  8. Cena – cena, jaką Klient zobowiązany będzie do zapłaty za nabyte Towary w przypadku zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Cena jest wyrażona w polskich złotych (PLN) i jest ceną brutto (zawiera podatek od towarów i usług VAT). Ceny przy umowach sprzedaży na odległość nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt transportu jest wyceniany indywidualnie, w zależności od miejsca dostarczenia Towaru.
  9. Dostawa – dostarczenie towarów do Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca realizuje własnym transportem lub przekazuje wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą. Dostawy odbywają się jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W celu Dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
  10. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)
  11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
 3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepów należy kierować na adres biuro@stanmed24.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: StanMed24, ul. Św. Pawła 11/236, 41-500 Chorzów.
 4. Sprzęt medyczny dostępny w Sklepach jest nowy, a podmiotem odpowiedzialnym za jego ewentualne wady jest Michał Stanchły prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: StanMed24 Michał Stanchły z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ulicy Św. Pawła 11/236, Adres e-mail: biuro@stanmed24.pl numer telefonu kontaktowego: 732 668 882.

§2
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

 1. W ramach prowadzonej w Sklepach działalności gospodarczej Sprzedawca przewiduje możliwość zawierania z Klientami umów sprzedaży na odległość rozumianych jako umowy zawarte bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 2. Prawa przysługujące Konsumentom w związku z zawarciem umowy sprzedaży na odległość określone zostały w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
 3. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby zawarcia umowy sprzedaży na odległość:
  1. złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres lodz@stanmed24.pl,
  2. złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem wiadomości za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych (Skype, Whatsapp, Facebook Messenger) wysłanych odpowiednio na adres: skype:live:lodz_51?chat ; https://m.me/Stanmed24 ; https://wa.me/48535604666
  3. złożenie przez Klienta zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Sprzedawcy.
  4. złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.stanmed24.pl
 4. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej: stanmed24.pl oraz w każdym Sklepie.
 5. W trakcie składania Zamówień Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie, umożliwiających Sprzedawcy realizację Zamówienia.
 6. Zamówienia są obsługiwane przez Dział Obsługi Klienta w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00.
 7. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej stanmed24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 I
Zamówienia składane za pośrednictwem wiadomości elektronicznych (e-mail)

 1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości elektronicznej polega na wysłaniu przez Klienta wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail Sprzedawcy obejmującej co najmniej nazwę sprzętu, którego nabyciem zainteresowany jest Klient, ilość sztuk oraz dane Klienta pozwalające na zrealizowanie przez Sprzedawcę dostawy Towaru.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail zawierającą co najmniej nazwę i ilość zamówionego sprzętu, jego cenę oraz cenę i termin dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.
 3. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez Sprzedającego na zasadach określonych w ust. 9 powyżej stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Klient, który otrzymał od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia zobowiązany jest do wysłania zwrotnej wiadomości potwierdzającej warunki umowy sprzedaży na odległość bądź stosownej modyfikacji Zamówienia.
 5. W razie zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń lub uzupełnienia Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail zawierającej niezbędne dane stosownie do postanowień ust. 9 powyżej.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 7. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę, a nie potwierdzone zwrotnie przez Klienta w terminie 2 dni roboczych nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością e-mail.
 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia.

II
Zamówienia składane za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych (Skype, Whatsapp, Facebook Messenger)

 1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości w komunikatorach społecznościowych polega na wysłaniu przez Klienta wiadomości elektronicznej na wskazany adres konkretnego komunikatora Sprzedawcy obejmującej co najmniej nazwę sprzętu, którego nabyciem zainteresowany jest Klient, ilość sztuk oraz dane Klienta pozwalające na zrealizowanie przez Sprzedawcę dostawy Towaru.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości zawierającej co najmniej nazwę i ilość zamówionego sprzętu, jego cenę oraz cenę i termin dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.
 3. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez Sprzedającego na zasadach określonych w ust. 18 powyżej stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Klient, który otrzymał od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia zobowiązany jest do wysłania zwrotnej wiadomości potwierdzającej warunki umowy sprzedaży na odległość bądź stosownej modyfikacji Zamówienia.
 5. W razie zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń lub uzupełnienia Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail zawierającej niezbędne dane stosownie do postanowień ust. 18 powyżej.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 7. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę, a nie potwierdzone zwrotnie przez Klienta w terminie 2 dni roboczych nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością.
 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia.

 III
Zamówienia składane w trakcie rozmowy telefonicznej

 1. W przypadku wyboru zakupów w trakcie rozmowy telefonicznej przedstawiciel Sprzedawcy udziela Klientowi informacji o cenie Towarów, których nabyciem zainteresowany jest Klient, weryfikuje ich dostępność, przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.
 2. Po uzgodnieniu treści Zamówienia pracownik Sprzedawcy informuje Klienta o całkowitym koszcie zakupów w tym cenie dostawy.
 3. Pracownik Sprzedawcy weryfikuje kompletność złożonego przez Klienta Zamówienia, wypowiadając następującą kwestię: „Potwierdzam złożenie zamówienia na wskazane Towary X za łączną cenę X złotych oraz na ich dostawę pod wskazany adres X za cenę X złotych. Łączna cena towarów i koszt ich dostawy to X złotych”.
 4. Klient potwierdza Zamówienie bądź składa ewentualne uwagi i prosi o uzupełnienie Zamówienia albo rezygnuje z jego realizacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia Zamówienia, należy powtórzyć etap weryfikacji kompletności złożonego Zamówienia wskazany w ust. 28 powyżej.
 5. Przedstawiciel Sprzedawcy informuje Klienta, że potwierdzenie zawarcia umowy (Faktura VAT, lub paragon) zostanie mu doręczone wraz z zamówionym Towarem przez dostawcę oraz, że płatność za zamówione Towary i dostawę odbywa się w momencie odbioru towaru po złożeniu przez Klienta podpisu pod dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy
 6. Pracownik Sprzedawcy informuje o dostępnych sposobach płatności u dostawcy (gotówka, karta płatnicza) i uzgadnia z Klientem dogodny dla niego sposób płatności.

 IV
Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.stanmed24.pl

 1. Zamówienie odbywa się poprzez dodanie do koszyka wybranego produktu. Produkty mogą występować w różnych wariantach – w takiej sytuacji konieczne jest wybranie wariantu produktu,
 2. Złożenie zamówienia nie wymaga zalogowania oraz zakładania konta. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez podanie następujących danych:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Nazwa przedsiębiorcy (opcjonalnie) – w uwagach należy podać NIP w celu szybszej realizacji zamówienia
  • Ulica
  • Kod Pocztowy
  • Miasto
  • Nr telefonu
  • adres e-mail
  • uwagi do zamówienia (opcjonalnie; tu też prosimy o podanie nr zleceń (tzw. kodów)
 3. Podczas składania zamówienia należy dokonać wyboru opcji dostawy oraz płatności. Płatność może być realizowana poprzez płatność za pobraniem, BLIK, proste i łatwe płatności online (przelew), karty płatnicze.
 4. Zamówienie wymaga kliknięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu.
 5. Klient podczas składania zamówienia może skorzystać z dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, co wymaga podania kodu środka NFZ zgodnego z otrzymanym na zleceniu w polu kupon rabatowy (tylko dla osób posiadających aktywny wniosek oraz tych, którym to dofinansowanie przysługuje). Przy użyciu kuponu niezgodnego z kodem środka NFZ zamówienie uważa się za nieważne.
 6. Czas realizacji zamówienia od momentu jego wpłynięcia i opłacenia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych (czyli bez uwzględnienia sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy).
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość emailową zawierającą potwierdzenie zamówienia, cenę, rodzaj dostarczenia i termin dostawy.
 8. Brak zapłaty za zamówienie w terminie 3 dni od daty jego złożenia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

 §3
PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR

 1. Po przybyciu dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu Klient otrzymuje od Sprzedawcy: Fakturę VAT bądź paragon, niniejszy Regulamin wraz załącznikiem wzór odstąpienia od umowy, jako potwierdzenie oświadczenia woli uprzednio złożonego przez Klienta za pomocą sklepu internetowego, wiadomości e-mail, przy użyciu komunikatorów społecznościowych bądź przez telefon.
 2. Celem nabycia własności wybranych Towarów Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu cenę oraz pokryć koszt ich wysyłki. Klient płaci za zamówione Towary oraz transport w momencie odbioru Towarów, chyba że dokonał płatności przed odbiorem Towarów.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Możliwe formy płatności są wskazane w trakcie składania Zamówienia.
 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepach, które mogą nastąpić po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów kompletowane są przez Sprzedawcę w terminie uzgodnionym z Klientem. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
 6. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się na adresy znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W celu realizacji zamówienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni od złożenia przez kupującego Zamówienia.
 8. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu wysłania Towarów.
 9. Dostawę towarów Sprzedawca realizuje własnym transportem lub przy użyciu wyspecjalizowanych profesjonalnych podmiotów (firm kurierskich).
 10. Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu, przed jej odbiorem od przewoźnika.
 11. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
 12. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości dotyczących stanu przesyłki prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej sprzedawcy.

 §4
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Michał Stanchły prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: StanMed24 Michał Stanchły z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ulicy Św. Pawła 11/236, Adres e-mail: biuro@stanmed24.pl, numer telefonu kontaktowego: 732 668 882.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i dostawy nabytych towarów,
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, w tym prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy w celu marketingu oferowanych towarów, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta; organizowania i przeprowadzania konkursów i innych akcji marketingowych oraz dochodzenia bądź zabezpieczenia roszczeń,
  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – w razie wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody – w zakresie marketingu bezpośredniego oferowanych przez Sprzedawcę towarów.
 3. Dane osobowe Klienta chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedawcy,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów Sprzedawcy na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 8. Klient ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Sprzedawca przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Sprzedawcę są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. żądania od Sprzedawcy usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Sprzedawcy danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  6. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  7. cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Prawa wymienione w ust. 9 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt ze Sprzedawcą na adres wskazany w ust. 2 powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
 10. Tryb i zasady zbierania przez system komputerowy danych w sposób automatyczny określa stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu Polityka Prywatności.

 §5
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. W sytuacji stwierdzenia niezgodności zakupionego Towaru z umową lub stwierdzenia wad Towaru należy poinformować o tym Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: StanMed24 Michał Stanchły, ul. Św. Pawła 11/236, 41-500 Chorzów.
 3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@stanmed24.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument ma prawo żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową z uwagi na fakt, iż naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6 powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 10. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na swój koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚC
 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) jak również Klient będący Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: StanMed24 Michał Stanchły, ul. Św. Pawła 11/236, 41-500 Chorzów bądź e-mail biuro@stanmed24.pl
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany może odstąpić od umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Towaru.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu wiadomością e-mail potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 8. Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sprzedawca przekazuje Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w wersji papierowej bądź na innym na trwałym nośniku informację o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
  1. poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy (w przypadku zawarcia umowy na odległość za pomocą wiadomości e-mail lub przy zamówieniu w sklepie internetowym) lub za pomocą komunikatora społecznościowego (Skype, Facebook Messenger, Whatsapp),
  2. poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Towaru faktury VAT bądź paragonu, niniejszego Regulaminu wraz załącznikiem Odstąpienie od umowy,
  3. treść zawieranej umowy może być dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337), Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów zawierających umowy na odległość przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednio obowiązującym Regulaminie.
 4. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

………………………………………….
Miejscowość, data
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
StanMed24 Michał Stanchły
Św. Pawła 11/236
41-500 Chorzów
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134) odstępuję od umowy sprzedaży na odległość następującego towaru: …………………………. stwierdzonej fakturą/paragonem nr………………………………….. zawartej dnia………………………………. w………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)
przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………………………….
lub na konto nr………………………………………………………………………………………………………….

Zwracam…………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

                                                                                                 podpis Konsumenta