I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisów dostępnych pod adresami www.stanmed24 oraz www.sklep.stanmed24.pl (Polityka Prywatności).
 2. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych -jest Michał Stanchły prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: StanMed24 Michał Stanchły z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ulicy Św. Pawła 11/236 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 6272615919, adres e-mail: biuro@stanmed24.pl, numer telefonu kontaktowego: 732 668 882.

II Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu – składania zamówień w sklepie internetowym. W tym celu Administrator zbiera dane takie jak imię, nazwisko, adres, email, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, IP.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b. RODO. Administrator pobiera tylko dane niezbędne do realizacji umowy.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe zbierane będą przetwarzane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu.

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania zamówienia w sklepie internetowym.

VI Profilowanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe nie są przetwarzane automatycznie ani profilowane.

VII Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski i nie są przekazywane do państw trzecich.

VIII Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Małgorzatę Pundyk-Glet, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@stanmed24.pl w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych.