Aktualne oferty pracy w Stanmed24

Technik - Elektronik - Stanmed24 Chorzów

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania zawarte w poszczególnych ogłoszeniach prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: administracja@stanmed24.pl

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych) jest Stanmed24 - Michał Stanchły z główną siedzibą w Chorzowie, ul. Św. Pawła 11 lokal 236. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Małgorzata Pundyk-Glet. Kontakt do Inspektora iod@stanmed24.pl

Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO oraz art. 22[1] k.p.). W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informuję, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego, biurom rachunkowym (także jako podmiotom przetwarzającym). Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres zatrudnienia oraz 10 lat po rozwiązaniu umowy o pracę – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy. W razie braku zatrudnienia dane usuwane są niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego lub w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji pod warunkiem wyrażenia zgody na takie przetwarzanie przez kandydata.

Aby CV pozostało w naszej bazie przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, prosimy o wyrażenie na to zgody poniższej treści (zgoda może być dołączona do CV, lub zawarta w treści emaila)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stanmed Michał Stanchły w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 6 miesięcy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgoda ta jest dobrowolna. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przedjej cofnięciem”.

Przysługuje Pani / Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

VII Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem realizacji procesu rekrutacyjnego. Brak podania danych uniemożliwia realizację procesu rekrutacyjnego. Dane nie podlegają profilowaniu.